ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД №РД-15-127/18.11.2020 ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В Т.Ч. И COVID-19 – виж тук

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – виж тук

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА – виж тук

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – виж тук

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – виж тук

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – виж тук

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БДП, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГЛАВА ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ. ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА – виж тук

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ДЕТЕ/УЧЕНИК със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VII клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук