ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“виж тук

УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2025 ГОДИНА – виж тук

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ НА КЛАСА В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ВТОРИ СРОК В УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ НА КЛАСА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ВТИРИ СРОК НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

Вътрешни правила за дейността на училището при в условията на КОВИД -19_2021-22 – виж тук

Дневно разписанаие за провеждане на часове в ОРЕС за начален етап 1-4 клас 2021/22 – виж тук

Дневно разписанаие на учебните часове в условията на ОРЕС за периода 29.11.2021 – 03.12.2021 – виж тук

Седмично разписание за ПЪРВИ срок на учебната 2021/2022 година – виж тук

График БДП – виж тук

График ДЧ на класа начален етап – виж тук

График за ЧК I-ви учебен срок прогимназиален етап – виж тук

График консултации начален етап – виж тук

График контролни и класни начален етап – виж тук

График консултации прогимназиален етап – виж тук

График класни и контролни прогиманзиален етап – виж тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ/ЗАНИМАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (публ. 28.09.2021 г. в сайта на МОН) – виж тук

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГЛАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VII клас за УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 – виж тук

* * *

УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021

ЗАПОВЕД №РД-15-127/18.11.2020 ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В Т.Ч. И COVID-19 – виж тук

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – виж тук

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – виж тук

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ГЛАВА ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БДП, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ДЕТЕ/УЧЕНИК със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА – виж тук