ЛИЧНИ ДАННИ и GDPR

GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
GDPR въвежда нови правила при обработване на личните данни.

Лице за контакти по GDPR: Павлина Борисова Стефанова, GSM 0898630147