ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ

Национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР ВУЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

Националната програма “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители и ученици. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да може да развие своя потенциал.

С тази национална програма за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от страна на родителите и по предварително посочени от тях теми. За първи път с тази национална програма се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

Бенецифициенти по националната програма са държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

***

Проект „Различни, но заедно“

Договор за БФП BG05M2OP001-3.017-0022-C01 в рамките на процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”


Програма „Всеки ученик отличник“

Съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ работим по програмата „Всеки ученик отличник“.


Програма „Училищен плод“

Училището работи по програмата, като задоволяваме учениците от първи до четвърти клас с плодове и зеленчуци, с което съдействаме за пълноценното им хранене.