ПРОФИЛ на КУПУВАЧА

Информация от „Закон за обществените поръчки“

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП, се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите – да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и едновременно с това
  • да осигуряват възможност да публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

Новото съдържание на профила на купувача е в сила от 01.10.2014 г.

  • Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача – изтегли от тук
  • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки – изтегли от тук